Privacyreglement

Privacyreglement Van den Akker Accountancy

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Reglement: dit privacyreglement;
 • Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming). 
 1. Toelichting op het Reglement

Van den Akker Accountancy mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.

Op grond van deze wet heeft Van den Akker Accountancy de plicht om haar klanten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Van den Akker Accountancy worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Van den Akker Accountancy vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Van den Akker Accountancy in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Van den Akker Accountancy expliciet om uw toestemming moet vragen. 

 1. De persoonsgegevens die Van den Akker Accountancy gebruikt en het doel van het gebruik

Van den Akker Accountancy verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Van den Akker Accountancy ,een werknemer van Van den Akker Accountancy bent, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Van den Akker Accountancy of via het contactformulier contact met ons opneemt. Van den Akker Accountancy verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres. Bent u werknemer van Van den Akker Accountancy dan verzamelt Van den Akker Accountancy daarnaast uw pasfoto en BSN-nummer. Verzorgt Van den Akker Accountancy de administratie voor u of uw werkgever dan verzamelt Van den Akker Accountancy mogelijk ook uw BSN-nummer. Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die klanten met Van den Akker Accountancy sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • de arbeidsovereenkomst uit te voeren met medewerkers van Van den Akker Accountancy;
 • klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 1. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Van den Akker Accountancy verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Van den Akker Accountancyorganisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Van den Akker Accountancy met u heeft gesloten;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 1.  Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Van den Akker Accountancy verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement. Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Van den Akker Accountancy worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden door Van den Akker Accountancy beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te

loggen in het digitale systeem;

 • de medewerkers van Van den Akker Accountancy hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Van den Akker Accountancy verstrekte persoonsgegevens;
 • Van den Akker Accountancy heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Van den Akker Accountancy hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Van den Akker Accountancy zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. 
 1. Uw rechten als betrokkene
 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u een verzoek indienen. Dit verzoek kan zowel schriftelijk als per email ingediend worden. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Van den Akker Accountancy.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Van den Akker Accountancy opnemen en probeert Van den Akker Accountancy er samen met u uit te komen. Op grond van de Privacy wetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk of per email contact met ons opnemen.
Uiteraard zal Van den Akker Accountancy ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Van den Akker Accountancy.

Maasland, mei 2018