Klokkenluidersregeling

Van den Akker Accountancy B.V. is van mening dat ook medewerkers en personen van buiten de organisatie de mogelijkheid moeten hebben om zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden aan de orde te stellen. Iemand die gebruik maakt van deze klokkenluidersregeling kan de melding anoniem neerleggen bij de directie van Van den Akker Accountancy B.V.

Gebruikte begrippen
De volgende begrippen komen in deze klokkenluidersregeling langs:
1. Van den Akker Accountancy B.V.
De accountantsorganisatie.
2. Medewerker
Alle aan Van den Akker Accountancy B.V. verbonden werknemers, met inbegrip van de directie.
3. Externe derde
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon niet zijnde Van den Akker Accountancy B.V. of één van haar medewerkers.
4. Melder
Een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een melding doet als bedoeld in deze klokkenluidersregeling.
5. (Vermeende) onregelmatigheid
Een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van gedragingen door Van den Akker Accountancy B.V. en/of haar medewerkers in verband met:
o een (dreigend) strafbaar feit
o een (dreiging van) het manipuleren of vernietigen van informatie over voornoemd feit
o een (dreiging) van bewust onjuist informeren
o een (dreigende) schending van wet- of regelgeving
o een (dreigende) overtreding van binnen Van den Akker Accountancy B.V. geldende (gedrags)regels
o een andere situatie die naar het oordeel van de melder doorgegeven moet worden aan Van den Akker Accountancy B.V.

Melding
1. Een medewerker of een externe derde die meent dat er sprake is van een (vermeende) onregelmatigheid kan een melding doen bij de directie.
2. De melding kan bij voorkeur via e-mail worden verstuurd naar info@vandenakkeraccountancy.nl
3. Ook is het mogelijk om de melding per brief te verzenden naar het postadres van Van den Akker Accountancy B.V., t.a.v. de directie.
4. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de melding wordt de ontvangst van de melding bevestigd door de directie aan de melder. In deze bevestiging reikt de directie ook de procedure en termijn aan, die gevolgd gaan worden bij de behandeling van de melding.
5. De directie is bevoegd om extern (juridisch) advies in te winnen wanneer hij dit nodig acht.
6. Na uiterlijk vier weken stelt de directie de melder op de hoogte van de maatregelen die zijn genomen en de verdere afhandeling van het traject. In de bijzondere situatie dat dit bericht niet binnen vier weken kan worden gedaan, laat de directie dit aan de melder weten. De directie geeft daarbij tevens aan binnen welke termijn de afhandeling alsnog zal plaatsvinden.

Geheimhouding en bescherming
1. De melding vindt plaats onder volledige geheimhouding en vertrouwelijkheid van de identiteit van de melder.
2. De directie van Van den Akker Accountancy B.V. garandeert dat meldingen op grond van deze klokkenluidersregeling, op geen enkele wijze van (negatieve) invloed zijn op het functioneren of de carrièremogelijkheden van de medewerker binnen Van den Akker Accountancy B.V.
3. Wanneer de melder de melding rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan dit de melder worden aangerekend door Van den Akker Accountancy B.V.