Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om de uitvoering van de werkzaamheden zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij hechten aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Mocht u desondanks niet tevreden zijn, dan stellen wij het zeer op prijs als u uw opmerking of klacht aan ons kenbaar maakt. Zo kunnen we zoeken naar een passende oplossing.

Als u een klacht heeft, kunt u deze schriftelijk of per e-mail melden aan:

Van den Akker Accountancy B.V.
T.a.v. de directie
Burgemeestersrand 57
2625 NV Delft
e-mail: info@vandenakkeraccountancy.nl

Telefonisch oplossen klacht
Vaak kunnen klachten het beste tijdens een gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Formele schriftelijke klachtenprocedure
Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen.

Wat meldt u bij het indienen van een klacht?

Wij vragen u, indien van toepassing, de volgende gegevens te vermelden:

– Uw eigen naam, bedrijfsnaam, naam en adres, uw (mobiele) telefoonnummer en/of email adres;
– Een duidelijke omschrijving van de klacht;
– De naam van de medewerker tegen wie de klacht is gericht;
– De reden waarom u de klacht indient;
– Omstandigheden en/of aanleiding voor de klacht.

Verloop procedure
De gang van zaken is daarna als volgt. Wij zullen uw klacht zo spoedig behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling
Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.
In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Uw klacht kan aanleiding vormen tot aanpassing van door ons gehanteerde procedures en instructies. Zo resulteert uw klacht uiteindelijk in een betere kwaliteit van de dienstverlening en daarmee tot een hogere klanttevredenheid.
U kunt op elk moment uw klacht weer intrekken. Deze procedure stopt op dat moment.